Lista aktualności Lista aktualności

100-lecie Związku Leśników Polskich

Z okazji przypadających w roku 2018 jubileuszy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 100-lecia powstania Związku Leśników Polskich oraz 25-lecia działania Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Olsztyńskiego, 10 maja w „Osadzie Danków” koło Miłomłyna odbyło się uroczyste, poszerzone posiedzenie Rady Regionu.

W uroczystości wziął udział Dyrektor RDLP w Olsztynie Pan Ma-riusz Orzechowski. Na spotkanie zostali również zaproszeni pozostali Dyrek-torzy RDLP, z którymi Związek w Regionie współpracował w okresie 25 lat swojego działania oraz wszyscy Nadleśniczowie z nadzorowanych przez RDLP nadleśnictw z kol. Zygmuntem Zbigniewem Pampuchem – założycie-lem Związku, Przewodniczącym Regionu w latach 2000-2009. Gośćmi po-siedzenia byli:              Honorowy Przewodniczący ZLP w RP kolega Jerzy Przybylski i Robert Miszczak były członek Rady Regionu, Nadleśniczy  Nadleśnictwa Browsk, na którego zaproszenie Rada Regionu gościła w Puszczy Białowieskiej w ubiegłym roku. Zaproszenie przyjął Przewodniczą-cy MSPL w Olsztynie NSZZ Solidarność kolega Andrzej Kozłowski. Obecni byli oczywiście nasi koledzy założyciele związku w Regionie: Henryk No-wacki, Zygmunt Harmaciński, Wincenty Jaroszewski  oraz koleżanki i ko-ledzy tworzący zakładowe organizacje nowego związku. Skład uczestników posiedzenia Rady Regionu uzupełnili jej członkowie, członkowie Komisji Rewizyjnej Regionu, delegaci na Zjazd Krajowy Związku oraz Rada Za-kładowej Organizacji Związku w Nadleśnictwie Miłomłyn.
Głos zabrali  Przewodniczący Regionu kol. Andrzej Borkowski oraz  Dyrektor RDLP w Olsztynie Mariusz Orzechowski, który pogratulował pięknych jubileuszy i dorobku w działalności związkowej oraz życzył sku-tecznego rozwiązywania pojawiających się przed nami nowych wyzwań i problemów.
Z okazji jubileuszy Rada Krajowa ZLP w RP przyznała zasłużonym działaczom odznaczenia.
Złoty Znak Związku otrzymał kol. Piotr Panasiuk.
Złotymi Odznakami „Zasłużony dla Leśników Polskich” odznaczeni zostali : Grzegorz Baniak, Lech Kilanowski, Jarosław Świgoń.
Srebrną Odznaką odznaczony  został  Waldemar Skutnik.
Brązowymi odznaczeni zostali: Grzegorz Atraszkiewicz, Marek Bier-żyński, Dariusz Cholewa, Grzegorz Klimek.
Kolejnym miłym akcentem było wręczenie emerytowanemu leśnicze-mu z Nadleśnictwa Wielbark, koledze Stanisławowi Prusikowi, przyznanego przez Dyrektora RDLP „Kordelasa Leśnika Polskiego”. Wręczenia kordela-sa ze stosownym aktem nadania dokonał Pan Dyrektor.