Lista aktualności Lista aktualności

Podsumowanie pracy Straży Leśnej w 2019 roku – ach ci kierowcy!

Ustawa o lasach nakłada na leśników obowiązek ochrony mienia Skarbu Państwa przed utratą lub zniszczeniem wartości materialnych w majątku zagrożonym szkodnictwem leśnym. Jaki był skutek tych działań w ubiegłym roku na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, można odnaleźć w niniejszym materiale.

Od wielu lat Straż Leśna ujawnia, ściga i prowadzani do ukarania sprawców i naprawy wyrządzonych szkód. Pomimo obowiązku wszystkich pracowników Lasów Państwowych do reagowania na wszelkie przejawy naruszania przepisów czy też łamania prawa, niebagatelne jest rola społeczeństwa. Należy pamiętać, że o każdym przypadku, w którym istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, należy niezwłocznie powiadomić właściwego nadleśniczego lub Straż Leśną. Wobec braku takiej możliwości informację należy skierować do najbliższego organu Policji lub innej jednostki Lasów Państwowych. Niezwłoczne powiadomienie zwiększa szansę ustalenia sprawcy.

Wyszczególnienie

Liczba przypadków

Kradzież drewna

79

Kłusownictwo

7

Kradzież i zniszczenie mienia

20

Bezprawne korzystanie z lasu

3 277

2019

3 383

 

Według posiadanych danych, na terenach i gruntach leśnych nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Olsztynie, zarejestrowano w 2019 roku między innymi 3383 przypadków szkodnictwa leśnego, przeprowadzono łącznie 2845 kontroli ładunków przewożonego surowca drzewnego oraz zakładów przerobu drewna, 680 działań prewencyjnych, 76 działań edukacyjnych, 33 czynności wyjaśniających lub udzielonego wsparcia dla innych organów w przypadkach szkodnictwa ujawnionego poza Lasami Państwowymi, 45 przypadków wspierania innych służb porządku publicznego w przeprowadzonych przez strażników akcjach. Wartość strat wyniosła 118 tysięcy złotych i była prawie 27 % niższa niż w roku w ubiegłym.  Niestety wzrosła liczba wykroczeń. Było ich prawie tysiąc więcej niż w 2019 roku. Szczególnie wpłynął na to wyjątkowy urodzaj grzybów jak miał miejsce jesienią w olsztyńskich lasach. Tylko jedna wrześniowa regionalna akcja Straży Leśnej przyniosła ponad 200 wykroczeń – 6 % wszystkich zarejestrowanych zdarzeń. Z powyższego wyłania się ciekawy wniosek – w ubiegłym roku 3006 wykroczeń popełnionych zostało przez kierowców odwiedzających olsztyńskie lasy, którzy „nie pamiętali” jak można poruszać się po polskich lasach. W stosunku do nich najczęściej poprzestawano na pouczeniach, jednak co 5 kierowca był karany mandatem karnych. Prawie każdy obiecywał poprawę.

 

W najbliższym czasie spodziewamy się spadku ujawnianych przypadków szkodnictwa leśnego, szczególnie wykroczeń leśnych.

Niemniej w dalszy ciągu będziemy monitorować problematykę szkodnictwa leśnego, przeciwdziałać i zwalczać potencjalne zagrożenia.