Projekty i fundusze Projekty i fundusze

Mała retencja

„Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych"

Projekt „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko" to pierwsza na tak wielką skalę próba połączenia działań leśników w zakresie retencji z aktywną ochroną przed niepożądanymi skutkami przyśpieszonego spływu wód powierzchniowych.Projekt jest realizowany od 2007 i będzie trwał do 2014. Źródłem finansowania finansowania działań jest  III Priorytet Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko" - Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska (środki Funduszu Spójności). 
 
Całkowita wartość brutto projektu wynosi ponad 196 mln zł.
Obserwacje z ostatniego 50-lecia wskazują na nasilanie się na obszarze Polski ekstremalnych zjawisk pogodowych. Sezonowa zmienność klimatyczna charakteryzująca się intensywnymi opadami wiosennymi oraz okresami suszy w porze letniej oraz stan systemów melioracyjnych, doprowadziły do obniżenia zwierciadła wód gruntowych i powierzchniowych. W efekcie na wielu obszarach dochodzi do przesuszenia licznych siedlisk leśnych.
Wychodząc naprzeciw opisanym problemom, od ponad 20 lat Lasy Państwowe realizowały inwestycje związane z retencjonowaniem wody. Podejmowane działania przyniosły wymierne korzyści w postaci zwiększenia zasobności w wodę siedlisk leśnych , a także odtworzenia zdegradowanych ekosystemów wodno-błotnych.
       W 2006 roku postanowiono pojedyncze przedsięwzięcia wielu nadleśnictw połączyć w jeden wspólny projekt małej retencji na Niżu Polskim i opracować wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności. W efekcie w grudniu 2009 złożono wniosek o dofinansowanie, czego wynikiem była podpisana w czerwcu 2009 roku umowa o dofinansowanie projektu podpisana pomiędzy NFOŚiGW a DGLP.
 
 
 
 
Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych
 
Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe -
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
 
Wartość projektu 195 200 000,00 PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej 136 000 000,00 PLN