Wydawca treści Wydawca treści

Konsultacje społeczne planów urządzenia lasu

Konsultacje społeczne planów urządzenia lasu

.

Zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach oraz z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,  dla każdego Nadleśnictwa sporządza się na okres 10 lat Plan Urządzenia Lasu (PUL) podlegający Strategicznej Ocenie Oddziaływania na Środowisko.

W związku z powyższym dla Nadleśnictw, w których jest aktualnie opracowywany plan urządzenia lasu, na niniejszej stronie zamieszczane będą dokumenty będące podstawą do jego sporządzenia, uwzględniające zasady „trwale zrównoważonej gospodarki leśnej" oraz opinie i sugestie społeczeństwa, organizacji związanych z ochroną przyrody i organów samorządowych.

Wszelkie uwagi, sugestie, spostrzeżenia oraz wnioski dotyczące aktualnie sporządzanych projektów Planów Urządzenia Lasu prosimy kierować na adres RDLP w Olsztynie lub adres elektroniczny Naczelnika Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi:

wojciech.abramczyk@olsztyn.lasy.gov.pl

Wszelkie zgłoszone  uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Dyrektora RDLP w Olsztynie.
 

Obecnie prace nad sporządzeniem Planu Urządzenia Lasu prowadzone są w Nadleśnictwach:
 

    Ciechanów

    Miłomłyn

    Strzałowo

    Dwukoły

    Korpele

    Kudypy

    Szczytno

    Susz

    Nowe Ramuki

    Olsztyn

    Jedwabno 

    Stare Jabłonki

    Iława

    Młynary

    Mrągowo

Harmonogram posiedzeń poszczególnych Komisji oraz terminy zakończenia prac nad sporządzeniem PUL, wynikające z podpisanych umów z Wykonawcami prac, przedstawia poniższa tabela:

 

Wszystkich chętnych zapraszamy do osobistego udziału  w Komisjach Założeń Planu, Naradach Techniczno-Gospodarczych oraz Komisjach Projektu Planu  dla konkretnych jednostek (terminy narad będą publikowane pod linkami konretnych Nadleśnictw).

W przypadku narad przeprowadzanych w formie wideokonferencji, należy zgłosić chęć udziału na adres e-mail RDLP w Olsztynie  [rdlp@olsztyn.lasy.gov.pl] z tygodniowym wyprzedzeniem. Zwrotnym e-mailem przekażemy link do narady oraz referaty i koreferaty.