Aktualności związków zawodowych Aktualności związków zawodowych

Informacja na temat V Zjazdu Sprawozdawczo-wyborczego ZLPwRP Regionu Olsztyńskiego odbytego w dniu 02.07.21r oraz I Posiedzenia RR ZLPwRP Regionu Olsztyńskiego z dnia 16.07.2021r.

W dniu 02.07.2021r w dużej sali konferencyjnej RDLP Olsztyn odbył się V Zjazd Sprawozdawczo-wyborczy ZLPwRP Regionu Olsztyńskiego.

Zjazd rozpoczęty został o godz.9.oo wprowadzeniem sztandaru Związku i przywitaniem przez
kol. Wice Przewodniczącego Związku Mirosława Chorosia gości przybyłych na Zjazd w osobach ,Pani Doroty Borkowskiej ,żony Św.P.,Kol .Andrzeja Borkowskiego oraz Pana Dyrektora RDLP Olsztyn Adama Roczniaka i Naczelnika Kadr RDLP Olsztyn Pana Piotra Juszczyka.


/ kol.Paweł Kowalski wnosi sztandar Związku /

 

/ od lewej Naczelnik P.Juszczyk , Dyrektor RDLP A.Roczniak,Wice Przew. M.Choroś,Przew.Kom.Rewizyjnej Regionu Cybulski./

 

Zjazd na wniosek prowadzącego ,uczcił pamięć swojego zmarłego w grudniu 2020r Przewodniczącego Św.P kol A.Borkowskiego ,minutą ciszy.
Następnie Pan Dyrektor RDLP oraz Wice Przewodniczący Związku wręczyli Pani D.Borkowskiej
przyznany pośmiertnie Św.P. kol.A.Borkowskiemu ,przez Pana Dyrektora RDLP,na wniosek Związku, kordelas leśnika .


/ M.Choroś, Dyrektor A.Roczniak , D.Borkowska./

 

 Pan Dyrektor A.Roczniak w imieniu wszystkich pracowników RDLP podziękował Pani Dorocie za długoletnią pracę męża na rzecz LP i Związków Zawodowych.
Dyrektor RDLP Olsztyn na prośbę Kol.M.Chorosia dokonał również wręczenia wspólnie z kol.Wice
Przewodniczącym odznaczeń związkowych.
Odznaczeni zostali:
-Złotą odznaką związkową ,-”Zasłużony dla leśników polskich”
Kol. Alfred Borowski -Nadleśnictwo Spychowo.
Kol. Waldemar Burandt – Nadleśnictwo Olsztynek.


/Dyr.RDLP.A.Roczniak, A.Borowski,W.Burandt, M.Choroś./

 

-Srebrną odznaką związkową- „Zasłużony dla leśników polskich „
Kol. Jacek Petrykowski – Nadleśnictwo Ciechanów.
Kol. Krzysztof Jabłoński – Nadleśnictwo Spychowo.
Kol. Mieczysław Kalinowski – Nadleśnictwo Spychowo.
Kol. Zenon Lewandowski – Nadleśnictwo Wipsowo.


/M.Choroś , J.Petrykowski ,K.Jabłoński,M.Kalinowski,Z.Lewandowski,Dyr.A.Roczniak./

 

-Brązową odznaką związkową – Zasłużony dla leśników polskich”
kol. Jarosław Płuciennik – Nadleśnictwo Nidzica.


/M.Choroś , J.Płuciennik ,Dyr.A.Roczniak./

 

Po zakończeniu ceremonii odznaczeń  Zjazd przystąpił do obrad i realizacji przyjętego porządku obrad.
Po przeprowadzeniu wyborów Przewodniczącego Zjazdu i Komisji Zjazdowych, stwierdzono na podstawie listy obecności, prawomocność Zjazdu do dokonywania wyborów i podejmowania uchwał. / obecnych na zjeździe 76 delegatów na 98 uprawnionych./

 

Następnie przeprowadzono procedurę przedstawienia sprawozdań Rady Regionu oraz Komisji Rewizyjnej za okres sprawozdawczy ,a Zjazd na wniosek Regionalnej Komisji Rewizyjnej udzielił Radzie Regionu absolutorium.

 

Po zakończeniu części dotyczącej poprzedniej kadencji 2016-2021 ,Zjazd zgodnie z porządkiem obrad jak i ze statutem związku dokonał wyboru na kadencję 2021-2026:
Przewodniczącego Związku Leśników Polskich w RP Regionu Olsztyńskiego ,                            którym został wybrany   / 75 głosów za na 76 uprawnionych./
 kol. Mirosław Choroś- ZOZ N-ctwa Ciechanów.
Przedstawiciela Regionu Olsztyńskiego ZLPwRP do Rady Krajowej ZLPwRP:
kol. Bogdana Cybulskiego – ZOZ N-ctwa Przasnysz.
Przewodniczącego Regionalnej Komisji Rewizyjnej:
kol. Zbigniewa Ulatowskiego – ZOZ N-ctwa Przasnysz.
Członkami Regionalnej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani :
-kol. Kinga Sulej – ZOZ N-ctwa Iława.
-kol. Tomasz Jarczyk – ZOZ RDLP.
Wybrano też sześciu delegatów na Zjazdy Krajowe ZLPwRP ;
-kol. Marlenę Sikorską – ZOZ RDLP
-kol. Kingę Sulej – ZOZ N-ctwa Iława.
-kol. Alfreda Borowskiego – ZOZ N-ctwa Wipsowo.
-kol. Mariusza Sękowskiego – ZOZ N-ctwa Lidzbark.
-kol. Gerarda Suleja.- ZOZ N-ctwa Iława.
-kol. Zbigniewa Ulatowskiego.- ZOZ N-ctwa Przasnysz.
Po zakończeniu procedury wyborczej nowo wybrany Przewodniczący Związku podziękował
delegatom za wybór , a Zjazd po przerwie przystąpił do podjęcia uchwał i wniosków sformułowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków i omówionych przez delegatów,
V Zjazd Sprawozdawczo-wyborczy Regionu Olsztyńskiego ZLPwRP podjął  uchwały i wnioski które dotyczyły:
-Uchwała nr 1.określeniem ilość osób upoważnionych do dysponowania kontem bankowym
-Uchwała nr.2- tematu samochodów prywatnych wykorzystywanych do celów służbowych.
- regulaminów
- spraw mieszkaniowych.
-Uchwała nr.3.-dotyczyła spraw płacowych.
Wnioski;
-Wniosek nr.1.- dot, szkoleń dla pracowników LP
-Wniosek nr.2.- zobowiązujący Przedstawicieli Regionu w Radzie Krajowej ZLPwRP jak i Delegatów na Zjazdy Krajowe ZLPwRP  do kontynuowania skutecznych działań związkowych.
-Wniosek nr.3.-dot. spraw pracowniczych.
-Wniosek nr.4.-dot. Medialnych działań Związku dotyczących pracowników LP.
-Wniosek nr.5.- o podjęcie działań zmierzających do zmian w PUZP
-Wniosek nr.6.-dot. Statutu Krajowego

 
 W ostatniej części Zjazdu poświęconej wolnym wnioskom i dyskusji delegaci omówili temat:
-narastającego  w RDLP Olsztyn problemu dot. wilków.
-omówiono planowane jeszcze w tym roku , imprezy sportowe takie jak zawody strzeleckie ,i turniej piłki nożnej
-omówiono wstępnie, przygotowania do ewentualnej organizacji w roku 2022 Rajdu Leśników
na terenie RDLP Olsztyn.


/ od lewej-kol.M.Sikorska,M.Choroś,Z.Ulatowski,B.Cybulski,G.Sulej./

 

Na zakończenie Zjazdu kol. Przewodniczący Związku M..Choroś podsumował obrady , podziękował za przybycie w tak trudnym okresie delegatom i po wyprowadzeniu Sztandaru Związku zakończył obrady.

                W dniu 16.07.21r. Odbyła się Rada Regionu Olsztyńskiego
                                               ZLPwRP.

-na której Rada Regionu wybrała Prezydium Rady Regionu w składzie:
-Mirosław Choroś – Przewodniczący Rady Regionu.
-Marlena Sikorska – Wice Przewodnicząca Rady Regionu.
-Waldemar Burandt- Wice Przewodniczący.
-Sławomir Brzostek – Członek Prezydium.
-Grzegorz Baniak – Członek Prezydium.

Nowo wybrane Prezydium RR zajęło się bieżącymi sprawami organizacyjnymi i podjęło decyzje dot. podziału funkcji ,upoważnienia członków RR do dysponowania majątkiem związku i załatwieniem odpowiednich zmian w KRS i w Banku.

                                                                                                      Relacje napisał

                                                                                                     Mirosław Choroś