Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka będąc integralną częścią gospodarki leśnej ma na celu racjonalne korzystanie z zasobów środowiska przy jednoczesnym ich zachowaniu dla przyszłych pokoleń.

Łowiectwo zgodnie z Ustawą Prawo Łowieckie jest również elementem ochrony środowiska przyrodniczego, przez co rozumie się ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich populacjami w zgodzie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

 

Gospodarka łowiecka w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie jest prowadzona zarówno na podstawie Wieloletnich Łowieckich Planów Hodowlanych jak i Rocznych Planów Łowieckich.

 

Zadaniami łowiectwa są również:

 

·         ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych;

·         ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny

·         uzyskiwanie wysokiej kondycji osobniczej i  właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska oraz łagodzeniu niekorzystnego wpływu na gospodarkę rolna i leśną

·          spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej.

 

Obwody łowieckie

 

W zasięgu granic administracyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie gospodarka łowiecka prowadzona jest w 369 obwodach łowieckich, z czego 295 to obwody polne, a 74 to obwody leśne.

 

Dzierżawcą 349 obwodów jest Polski Związek Łowiecki. Pozostałe 20 obwodów zostało wyłączonych z wydzierżawienia na Ośrodki Hodowli Zwierzyny, z czego 18 przekazano w zarząd RDLP w Olsztynie, a 2 Zarządowi Głównemu Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie.

 

Ośrodki Hodowli Zwierzyny

 

Zarządcami prowadzącymi gospodarkę łowiecką w Ośrodkach Hodowli Zwierzyny z ramienia RDLP w Olsztynie są następujące nadleśnictwa

 

LP

Nadleśnictwo

Nazwa OHZ

Obwody

Powierzchnia ogólna

lesistość

1

Ciechanów

Lekowo

117

4 352 ha

43 %

2

Iława

Smolniki

332

7 728 ha

65 %

3

Jedwabno

Jedwabno

297

7 454 ha

72 %

4

Kudypy

Bobry

245

4 186 ha

41 %

5

Lidzbark

Konopaty

49

4 968 ha

73 %

6

Miłomłyn

Miłomłyn

247

248

278

15 930 ha

67 %

7

Młynary

Strużyna

183

184

14 342 ha

36 %

8

Nidzica

Koniuszyn

300

320

12 142 ha

86 %

9

Nowe Ramuki

Nowe Ramuki

268

269

270

25 134 ha

64 %

10

Olsztyn

Olsztyn

241

10 446 ha

56 %

11

Strzałowo

Strzałowo

204

231

20 078 ha

65 %