Zasoby leśne

Przeciętna zasobność - 250m3/ha, przy średniej krajowej - 237 m3/ha, przeciętny wiek drzewostanów wynosi 58 lat. Lesistość obszaru w zasięgu administracyjnym RDLP w Olsztynie wynosi 29,1 %.

Hodowla lasu

Ponad 20 milionów drzew sadzą każdego roku leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

Ochrona lasu

Ochrona lasu jest szerokim pojęciem obejmującym bardzo różnorodne działania w ramach działalności prowadzonej przez Lasy Państwowe.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka będąc integralną częścią gospodarki leśnej ma na celu racjonalne korzystanie z zasobów środowiska przy jednoczesnym ich zachowaniu dla przyszłych pokoleń.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.