Zasoby leśne

Przeciętna zasobność - 250m3/ha, przy średniej krajowej - 237 m3/ha, przeciętny wiek drzewostanów wynosi 58 lat. Lesistość obszaru w zasięgu administracyjnym RDLP w Olsztynie wynosi 29,1 %.

Hodowla lasu

Ponad 20 milionów drzew sadzą każdego roku leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

Ochrona lasu

Ochrona lasu jest szerokim pojęciem obejmującym bardzo różnorodne działania w ramach działalności prowadzonej przez Lasy Państwowe.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach oraz z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla każdego Nadleśnictwa sporządza się na okres 10 lat Plan Urządzenia Lasu (PUL) podlegający Strategicznej Ocenie Oddziaływania na Środowisko.

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka będąc integralną częścią gospodarki leśnej ma na celu racjonalne korzystanie z zasobów środowiska przy jednoczesnym ich zachowaniu dla przyszłych pokoleń.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.