Wydawca treści Wydawca treści

Plan urządzenia lasu

Plan urządzenia lasu

Plany urządzenia lasu 

 

Podstawowym dokumentem prowadzenia gospodarki leśnej są plany urządzenia lasu, które zawierają opis i ocenę stanu lasu oraz zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej.

 

Jednym z głównych zadań urządzania lasu jest inwentaryzacja zasobów przyrodniczych tj. drzewostanów z całym bogactwem wnętrza lasu, począwszy od rozpoznania siedlisk, wszystkich warstw roślinnych w lesie t.j. runa, podszytu, podrostu oraz fauny, wreszcie pomiaru elementów taksacyjnych gatunków drzew w drzewostanach. Na podstawie zebranych w trakcie prac terenowych informacji sporządza się plan urządzenia lasu. Podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowany dla określonego obiektu (nadleśnictwa), zawiera opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej.

Na podstawie planu urządzenia lasu nadleśniczy prowadzi samodzielnie gospodarkę leśną opartą na ekologicznych podstawach.

 

Plan urządzenia lasu - podstawowy dokument prowadzenia gospodarki leśnej

 

Plan urządzenia lasu sporządza się na dziesięcioletnie okresy gospodarcze dla poszczególnych nadleśnictw. Opracowanie planu u.l. zleca i nadzoruje dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP). Plan jest zatwierdzany przez Ministra Środowiska.

Plan urządzenia lasu dla nadleśnictwa sporządzany jest na podstawie wytycznych zawartych w Instrukcji Urządzania Lasu z uwzględnieniem zasad dotyczących gospodarki leśnej zawartych w leśnych dokumentach branżowych (Zasady Hodowli Lasu, Instrukcja Ochrony Lasu i inne).

Obecnie tryb sporządzania projektu planu urządzenia lasu i prowadzenia konsultacji społecznych uwzględnia wymogi ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Konsultacje społeczne trwają około 2 lat. Rozpoczynają się w momencie zwołania przez Dyrektora RDLP Komisji Założeń Planu (8 rok planu obecnego) i trwają do końca wyłożenia publicznego projektu planu urządzenia lasu (1 rok nowego okresu gospodarczego).

 

Udział społeczeństwa w procesie tworzenia PUL jest zapewniony poprzez:

- ogłoszenia w BIP i lokalnej prasie o możliwość składania uwag i wniosków do założeń projektu planu,

- możliwość zapoznania się z założeniami do sporządzenia projektu PUL i składania do niego uwag,

- możliwość zapoznania się z projektem planu i składania do niego uwag,

- możliwość udziału w obradach Komisji Założeń Planu, Narady Techniczno-Gospodarczej lub Komisji Projektu Planu.

 

Podstawowe części składowe planu to:

1. Opisanie ogólne - elaborat. Opisuje uwarunkowania historyczne, przyrodnicze i ekonomiczne danego Nadleśnictwa. Charakteryzuje warunki prowadzenia gospodarki leśnej oraz analizuje stan zasobów drzewnych. Znajdziemy w nim szereg zestawień tabelarycznych i wykresów siedlisk, gatunków drzew, obszarów chronionych, a także opis zadań gospodarczych do zrealizowania w okresie dziesięciolecia wraz z prognozą zasobów drzewnych na lata przyszłe.

2. Program Ochrony Przyrody (POP). Zawiera on dane z inwentaryzacji walorów przyrodniczych i historyczno–kulturowych nadleśnictwa znajdujących się w granicach jego zasięgu terytorialnego oraz wskazania dotyczące ich zachowania. W programie opisane są również zagrożenia ze strony czynników abiotycznych, biotycznych, a zwłaszcza antropogenicznych mogące mieć wpływ na środowisko przyrodnicze. Wszechstronna charakterystyka walorów krajobrazowych i przyrodniczych pozwala na  określenie możliwości i kierunków rozwoju turystyki na terenie nadleśnictwa. Stanowi także cenny materiał służący edukacji przyrodniczo leśnej społeczeństwa, głównie dzieci i młodzieży.

3. Opisy taksacyjne lasu. Zawierają opis wszystkich wydzieleń pozostających  z zarządzie Nadleśnictwa.

4. Plany zagospodarowania lasu z zakresu hodowli i użytkowania lasu. Zestawienia zaprojektowanych wskazówek gospodarczych.

5. Prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko. Zawiera syntetyczne informacje pozwalające organom ustawowym (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny) na wydanie opinii w temacie przewidywanego wpływu planowanych zadań gospodarczych na środowisko.

6. Dokumentacja mapowa. Zestaw map tematycznych w różnych skalach. Mapy gospodarczo-przeglądowe,  skala 1:10000; mapy przeglądowe,  skala 1:25000 oraz mapy sytuacyjne, skala 1:50000.