Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie Lasu

Zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach oraz z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla każdego Nadleśnictwa sporządza się na okres 10 lat Plan Urządzenia Lasu (PUL) podlegający Strategicznej Ocenie Oddziaływania na Środowisko.

Zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach oraz z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,  dla każdego Nadleśnictwa sporządza się na okres 10 lat Plan Urządzenia Lasu (PUL) podlegający Strategicznej Ocenie Oddziaływania na Środowisko.

W związku z powyższym dla Nadleśnictw, w których jest aktualnie opracowywany plan urządzenia lasu, na niniejszej stronie zamieszczane będą dokumenty będące podstawą do jego sporządzenia, uwzględniające zasady „trwale zrównoważonej gospodarki leśnej" oraz opinie i sugestie społeczeństwa, organizacji związanych z ochroną przyrody i organów samorządowych.

Wszelkie uwagi, sugestie, spostrzeżenia oraz wnioski dotyczące aktualnie sporządzanych projektów Planów Urządzenia Lasu prosimy kierować na adres RDLP w Olsztynie lub adres elektroniczny Naczelnika Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi:

wojciech.abramczyk@olsztyn.lasy.gov.pl

Wszelkie zgłoszone  uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Dyrektora RDLP w Olsztynie.
 

Obecnie prace nad sporządzeniem Planu Urządzenia Lasu prowadzone są w Nadleśnictwach:

 

    Ostrołęka
    Parciaki
    Przasnysz
    Wielbark
    Myszyniec
    Olsztynek
    Spychowo