Rezerwaty przyrody

Obszary leśne RDLP są elementem krajobrazu pojezierzy: Iławsko – Ostródzkiego, Olsztyńskiego, Mrągowskiego. Przeważający udział lasów państwowych w środkowej i północnej części RDLP, ze zwartymi kompleksami Puszczy Piskiej, Lasów Taborskich i Lasów Napiwodzko – Ramuckich, stanowi kontrast dla obszarów leśnych południowej części RDLP, gdzie jest duża fragmentacja lasu i znaczny udział prywatnej formy własności.

Parki krajobrazowe

Na najpiękniejszych przyrodniczo terenach powołano 5 parków krajobrazowych

Obszary Natura 2000

Natura 2000 to program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa.

Formy ochrony przyrody

Poniżej załączone tabele zawierają zestawienie form ochrony przyrody na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) oraz powierzchnie referencyjne

Monitoring wybranych gatunków i lasów HCVF

RDLP Olsztyn prowadzi regularny monitoring wybranych elementów przyrodniczych w celu uniknięcia działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na środowisko naturalne ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów leśnych.