Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona Lasu

Ochrona lasu jest szerokim pojęciem obejmującym bardzo różnorodne działania w ramach działalności prowadzonej przez Lasy Państwowe.

Ochrona lasu jest szerokim pojęciem obejmującym bardzo różnorodne działania w ramach działalności prowadzonej przez Lasy Państwowe. Zabiegi ochrony lasu zgrupowane są w kilku działach, w zależności od celu działania i przyczyn:
 
1. Ochrona lasu przed czynnikami biotycznymi - czyli działania wynikające z wpływu organizmów żywych na środowisko leśne posiadają bardzo szerokie spektrum sprawców :
 
- Ochrona lasu przed owadami – zajmuje się szeroko pojętą profilaktyką i usuwaniem skutków działalności szkodników owadzich w różnych fazach rozwojowych drzewostanów

- Ochrona lasu przed grzybami – j.w. w odniesieniu do grzybów patogenicznych

- Ochrona lasu przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę leśną – obejmuje działania gospodarcze zmierzające do ograniczenia szkód wyrządzanych głównie w uprawach leśnych i młodnikach lub do zminimalizowania wpływu tych szkód na przyszły wzrost i jakość drzewostanu.

- Ochrona lasu przed szkodami pochodzenia antropogenicznego – działalność zmierzająca do usuwania skutków i zapobieganiu szkodom powstającym w wyniku działalności człowieka
 
2. Ochrona lasu przed czynnikami abiotycznymi - czyli działania wynikające z wpływu czynników nieożywionych środowiska, na których powstanie człowiek z reguły nie ma wpływu:

 - Ochrona lasu przed pożarami – bardzo rozbudowana działalność, głównie profilaktyczna prowadzona w celu jak najlepszego zabezpieczenia lasów przed jednym z najgroźniejszych żywiołów

- Ochrona lasu przed szkodami powodowanymi przez wiatry i śnieg – polega głównie na usuwaniu szkód powodowanych przez te czynniki oraz działaniach zmierzających do uzyskania jak największej odporności drzewostanów na skutki oddziaływania wiatru i opadów śniegu.
 
3. Ochrona przyrody - działania obejmują inwentaryzację walorów przyrodniczych terenu RDLP Olsztyn oraz identyfikację zagrożeń przyrody, a także plan działań – zestawienie prac objętych programem ochrony przyrody i wskazania kolejnych obiektów do objęcia szczególnymi formami ochrony.

4. Łowiectwo - działania z zakresu gospodarki łowieckiej są ściśle powiązane z działalnością ochronną, przede wszystkim w zakresie ochrony przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę łowną w uprawach, młodnikach i drzewostanach.

 

Monitoring wykonania wybranych zadań z ochrony lasu

Materiały do pobrania poniżej [Zał. 1; Zał. 2; Zał. 3; Zał. 4; Zał. 5; Zał. 6]

 

Monitoring wykonania wybranych zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Materiały do pobrania poniżej [Zał. 7; Zał. 8; Zał. 9; Zał. 10; Zał. 11; Zał. 12]

 

Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego

Materiały do pobrania poniżej [Zał. 13; Zał. 14; Zał. 15; Zał. 16]

 

Stan uszkodzenia lasów w Polsce na podstawie badań monitoringowych

Materiały do pobrania poniżej [Zał. 17; Zał. 18; Zał. 19]

 

Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w latach 2007 – 2011

Materiały do pobrania poniżej [Zał. 20]